Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych

 1. W związku z tym, że RecepcjaOnLine.com w ramach Platformy przetwarza dane osobowe Użytkowników, z poszanowaniem prawa Użytkowników do prywatności, w celu zapewnienia ochrony danych osobowych i zapewniania należytej informacji w tym zakresie Użytkownikom, udostępnia się niniejszą Politykę bezpieczeństwa, stanowiącą Załącznik i integralną cześć Regulaminu (dalej Polityka).

 2. Terminy użyte w Polityce i pisane wielką literą maja znaczenia nadane w Regulaminie, chyba że wprost postanowiono inaczej.

 3. Przetwarzanie danych osobowych w Platformie odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO).

 4. Platforma zbiera dane osobowe Użytkowników podawane przez Użytkowników przy Rejestracji, tj. Imię, Nazwisko, Adres e-mail, telefon, a także dane działalności gospodarczej w tym: nazwę firmy, NIP, adres, profil działalności oraz dane kontaktowe a także dane osobowe wynikające z korzystania przez Użytkownika z Platformy.

 5. Dane zbierane przy Rejestracji są niezbędne do założenia Konta Użytkownika na Platformie i umożliwienie mu korzystania z usług świadczonych w ramach Platformy. Użytkownik ma dostęp do danych poprzez Konto i może nimi zarządzać.

 6. Dane zbierane przy korzystaniu przez Użytkownika z Platformy przechowywane są na Profilu Użytkownika i służą do zapewnienia prawidłowego działania usług w ramach Platformy, a także do tworzenia anonimowych Statystyk. Dane kontaktowe Użytkownika będą również przekazywane do hurtowni, z którymi dany Użytkownik wskaże chęć do nawiązania współpracy za pośrednictwem Platformy RecepcjaOnLine.com.

 7. Platforma zbiera również dane klientów użytkowników Platformy RecepcjaOnLine.com w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, rodzaju wykonywanego zabiegu, adresu email oraz daty urodzin.

 8. Ochrona danych osobowych jest realizowana poprzez zabezpieczenia fizyczne, procedury organizacyjne i oprogramowanie systemowe – szyfrowanie danych.

 9. Zastosowane zabezpieczenia gwarantują:

  1. zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość – przez co rozumie się przetwarzanie zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkownika,

  2. ograniczenie celu – przez co rozumie się zbieranie danych osobowych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzanie dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

  3. minimalizację danych – przez co rozumie się przetwarzanie danych osobowych adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,

  4. prawidłowość – przez co rozumie się przetwarzanie danych osobowych prawidłowych i w razie potrzeby ich uaktualniania,

  5. ograniczenie przechowywania – przez co rozumie się przechowywanie danych osobowych w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,

  6. integralność i poufność – przez co rozumie się przetwarzanie w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Podstawa przetwarzanie danych osobowych i cele przetwarzania danych

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na Koncie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. aby świadczyć usługi Użytkownikowi w ramach Platformy, w szczególności:

 1. aby zapewnić dostęp do narzędzi Platformy, w tym baz danych w ramach Platformy;

 2. aby uwierzytelnić Użytkownika podczas logowania się na Platformie.

Kategorie odbiorców danych osobowych Użytkowników

Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

 1. Prowadzącym posiadającym aktywne Konto i Profil w ramach Platformy;

 2. podmiotom świadczącym na rzecz Platformy i Motorro usługi prawne, księgowe i podatkowe.

Motorro nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Prawa Użytkowników

 1. Użytkownik ma prawo uzyskania potwierdzenia faktu przetwarzania danych osobowych, a także uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

 2. W przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niepełne Użytkownik ma prawo żądania sprostowania danych osobowych.

 3. Użytkownik ma prawo żądać usunięcia danych dotyczących Użytkownika, tj. przysługuje Użytkownikowi tzw. prawo do bycia zapomnianym, chyba że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych.

 4. W przypadkach wskazanych w art. 18 RODO Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 5. W związku z tym, iż podstawą przetwarzania danych osobowych nie jest art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO nie przysługuje Użytkownikowi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych.

 6. Użytkownik ma prawo otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane dotyczące Użytkownika, dostarczone Motorro i przesłać te dane innemu administratorowi lub zażądać aby Motorro bezpośrednio przesłała te dane wskazanemu administratorowi.

 7. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Motorro danych osobowych narusza RODO.

 8. Użytkownik ma prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 9. Realizacja wskazanych praw odbywa się poprzez zgłoszenie wysłanie na adres e-mail: kontakt@motorro.pl

W celu podsumowania przedstawionych informacji umieszczone je zbiorczo w tabeli poniżej:

1.

Administrator Pani/Pana danych osobowych

MOTORRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (adres: ul. al. Warszawska 96A lok.7, 20-824 Lublin) zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000632323, wysokość kapitału zakładowego 5.000,00 , NIP: 7123317347 , REGON: 365161878; (dalej Spółka lub Administrator).

2.

Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych

W sprawie uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a także we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy skontaktować się Administratorem na piśmie na adres: al. Warszawska 96A lok.7, 20-824 Lublin, e–mail: kontakt@motorro.pl, lub telefonicznie: +48 500 195 799.

3.

Inspektor ochrony danych osobowych

Inspektorem ochrony danych osobowych zgodnie z treścią art. 158 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych jest Pan Mariusz Pawluk, e – mail: mariusz.pawluk@motorro.pl, tel.: +48 500 195 799.

4.

Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę

 1. imię (imiona) i nazwisko;

 2. adres e-mail;

 3. telefon;

 4. nazwa firmy, NIP, adres, profil działalności oraz dane kontaktowe

 5. data urodzenia

5.

Cel/Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (wraz ze wskazaniem podstawy prawnej)

Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana przetwarzane są w następujących celach:

świadczenia usług w ramach Konta na Platformie oraz baz danych w ramach Platformy (podstawa 6 ust. 1 lit. b RODO)

6.

Kategorie odbiorców Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Spółki:

 1. podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi prawne, księgowe i podatkowe.

 2. Dane kontaktowe Użytkownika będą również przekazywane do hurtowni, z którymi dany Użytkownik wskaże chęć do nawiązania współpracy za pośrednictwem Platformy Motorro

7.

Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Spółka nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana będą przechowywane w okresie posiadania przez Panią/Pana Konta na Platformie i okres 6 miesięcy po usunięciu przez Panią/Pana Konta na Platformie. Po upływie okresów wskazanych powyżej Pani/Pana dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

9.

Prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych

Ma Pani/Pan prawo uzyskania potwierdzenia faktu przetwarzania danych osobowych, a także uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

10.

Prawo do żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych

W przypadku, gdy Pani/Pana dane są nieprawidłowe lub niepełne ma Pani/Pan prawo żądania sprostowania danych osobowych.

11.

Prawo do żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych

Ma Pani/Pan prawo żądać usunięcia danych Pani/Pana dotyczących, tj. przysługuje Pani/Panu tzw. prawo do bycia zapomnianym, chyba że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych.

12.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

W przypadkach wskazanych w art. 18 RODO ma Pani/Pan prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

13.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

W związku z tym, iż podstawą przetwarzania danych osobowych nie jest art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych.

14.

Prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych

Ma Pani/Pan prawo otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane Pani/Pana dotyczące, dostarczone Spółce i przesłać te dane innemu administratorowi lub zażądać aby Spółka bezpośrednio przesyła te dane wskazanemu administratorowi.

15.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza RODO.

16.

Prawo do cofnięcia zgody

Może Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

17.

Zasada podania danych osobowych

Do Rejestracji Pani/Pana na Platformie wymaga się podania przez Panią/Pana danych wskazanych na Platformie. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak skutkuje niemożnością Rejestracji i świadczenia usług w ramach Platformy.

18.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Spółka nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji, ale dokonuje profilowania na podstawie danych przekazanych przez Panią/Pana w celu pozycjonowania Pani/Pana kompetencji własnych z kompetencjami innych Rozwiązujących. Profilowanie ma na celu zapewnienie kooperacyjnego modelu współpracy w projektach rekrutacyjnych i dopasowanie projektów rekrutacyjnych do Pani/Pana potrzeb i kompetencji.

 

Wprowadź swoją Recepcję w XXI wiek

Kliknij i sprawdź jak wygląda Recepcja XXI wieku.
Zobacz jak łatwo i sprawnie możesz zarządzać swoją recepcją za pomocą RecepcjaOnLine.com

Wybierz wersję Recepcji

Beauty
Recepcja przygotowana dla:
 •   Salony kosmetyczne
 •   Salony fryzjerskie
 •   Gabinety masażu
demo
Moto
Recepcja przygotowana dla:
 •   Warsztaty samochodowe
 •   Wulkanizatorzy
 •   Mechanicy
demo

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń!

Chętnie pomożemy Ci w założeniu i skonfigurowaniu Twojej Recepcji.
Zadzwoń do nas tel. 500 195 799

Dlaczego warto wybrać RecepcjaOnline?

RecepcjaOnLine podgląd

RecepcjaOnLine.com to system od 10 lat z powodzeniem działający w branży BEAUTY  i stale rozwijający się. Dzięki naszemu rozwiązaniu odciążysz swój telefon i dasz swoim klientom możliwość zapisywania się nawet kiedy Ty śpisz. Boisz się fikcyjnych zapisów? Nie ma czego każdy użytkownik który chce skorzystać z Twoich usług jest weryfikowany za pośrednictwem Facebook oraz SMS. A w przyszłości planujemy również możliwość pobierania zaliczek lub całkowitej przedpłaty na zapisy. W branży MOTO kalendarz dla warsztatu jest na etapie bardzo zaawansowanych prac rozwojowych zapraszamy do testowania i przekazywania opini byśmy mogli uczynić nasz produkt najlepszym na rynku.