Kalendarz
wrześień 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Data i czas
Dziś jest wtorek,
19 września 2017

Recepcja przygotowana dla:

 

Regulamin

 

I Postanowienia ogólne i definicje.

 • Usługodawcą jest firma KS Company Sp z o.o. ul. 3 Maja 18/2, 20-078 Lublin, KRS 0000540005, REGON 360593544, NIP 7123292972.
 • Usługobiorcą jest osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw.
 • Usługa - świadczenie Usługodawcy na rzecz Usługobiorcy zgodnie z zawartą przez nich umową i niniejszym regulaminem.
 • Okres Próbny - wskazany przez Usługodawcę czas, w którym Usługa udostępniona jest Usługobiorcy w sposób bezpłatny.
 • Opłata abonamentowa - uiszczane z góry przez Usługobiorcę wynagrodzenie za wymienione w Regulaminie Usługi świadczone w pewnym okresie.
 • Aktywacja Usługi - udostępnienie Usługobiorcy zasobów oferowanych przez Usługodawcę.
 • Regulamin niniejszy zwany dalej Regulaminem określa sposób korzystania z Usług proponowanych przez Usługodawcę, zakres odpowiedzialności stron umowy oraz zawiera informacje porządkowe.
 • Przyjmuję się, że dokonując pierwszej opłaty za Usługę Usługobiorca zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

II Rejestracja Usług, zawarcie umowy, jej zmiana oraz rozwiązanie.

 • Rejestracja Usług odbywa się przez interfejs znajdujący się na stronach Usługodawcy. Usługi są aktywowane automatycznie na okres próbny wynoszący 14 dni od daty wypełnienia formularza. Jeżeli w tym czasie Usługodawca uzyska potwierdzenie dokonania wpłaty, ważność Usługi przedłużona jest o długość opłaconego okresu abonamentowego.
 • Usługobiorca aktywując Usługę, oświadcza, iż nazwa tej Usługi nie narusza praw osób trzecich. W wypadku poniesienia przez Usługodawcę szkód spowodowanych używaniem przez Usługobiorcę nazwy Usługi w sposób naruszający prawa osób trzecich. Usługobiorca zobowiązuje się tą szkodę naprawić w pełnej wysokości.
 • Usługobiorca zobowiązany jest do wpisywania podczas aktywacji Usługi prawidłowych danych (nazwa firmy, adres, numer telefonu, NIP, dane bilingowe). Podanie nieprawdziwych danych upoważnia Usługodawcę do zablokowania i zaprzestania kontynuacji Usługi przed upływem okresu próbnego, a także po dokonaniu opłaty abonamentowej. Jeżeli fakt wpisania nieprawdziwych danych zostanie ujawniony po okresie próbnym, w takiej sytuacji Usługodawca nie będzie miał obowiązku zwracać Usługobiorcy uiszczonej opłaty abonamentowej za okres, w którym Usługi nie będą wykonywane. Opłata za niewykorzystany okres abonamentowy zostanie potrącona z należnością Usługodawcy wobec Usługobiorcy z tytułu kary umownej o charakterze gwarancyjnym za nienależyte wykonanie zobowiązania, której wysokość stanowić będzie równowartość opłaty abonamentowej na niewykorzystany okres, w którym Usługa przy należytym wykonywaniu przez Klienta jego zobowiązań byłaby przez Usługodawcę wykonywana.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Usługi w trakcie okresu próbnego, o ile Usługa została aktywowana po raz kolejny po usunięciu wynikającym z braku wniesienia opłaty abonamentowej lub też zaprzestania świadczenia Usług w skutek naruszenia postanowień Regulaminu i rozwiązania Umowy.
 • Przekroczenie okresu próbnego i niedokonanie wpłaty spowoduje blokadę Usługi na kolejne 30 dni. Otrzymanie przez Usługodawcę w tym okresie potwierdzenia wpłaty spowoduje natychmiastowe odblokowanie Usługi. Po tym terminie, wobec braku zapłaty, następuje usunięcie aktywowanej Usługi.
 • Na 30 dni przed zakończeniem opłaconego okresu abonamentowego Usługi należy uiścić opłatę na kolejny okres abonamentowy. Przekroczenie okresu abonamentowego i niedokonanie wpłaty skutkuje blokadą Usługi na kolejne 30 dni. Otrzymanie przez Usługodawcę w tym okresie potwierdzenia wpłaty spowoduje natychmiastowe odblokowanie dostępu do Usług. Po tym terminie, wobec braku zapłaty, następuje usunięcie aktywowanej Usługi i wygaśnięcie Umowy z upływem terminu, na jaki Umowa została zawarta.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w opłatach spowodowane przez osoby trzecie (banki, poczta itp.).
 • Zmiany zapisów Regulaminu powodujące zmianę treści umowy mogą być dokonane jedynie z ważnych przyczyn np. w celu dostosowania treści Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku Usługodawca niezwłocznie udostępni Usługobiorcy aktualną wersję Regulaminu. Dokonanie opłaty abonamentowej na kolejny okres oznacza akceptację przez Usługobiorcę Regulaminu w jego nowym brzmieniu.
 • Umowa wygasa z dniem zakończenia okresu próbnego w przypadku nieuiszczenia opłaty abonamentowej lub z dniem zakończenia opłaconego okresu abonamentu o ile nie zostanie uiszczona opłata na kolejny okres.
 • Usługobiorca może odstąpić od umowy w każdym czasie. Nie rodzi to jednak po stronie Usługodawcy obowiązku zwrotu opłaty abonamentowej.
 • Usługodawca będzie miał prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli Usługobiorca w sposób rażąco naruszy postanowienia Regulaminu, a w szczególności będzie wykorzystywał Usługę niezgodnie z jej przeznaczeniem, a także do celów niezgodnych z prawem. W takiej sytuacji Usługodawca nie będzie miał obowiązku zwracać opłaty abonamentowej za okres, w którym Usługa nie będzie wykonywana. Opłata za wykorzystany okres abonamentowy zostanie potrącona z należnością Usługodawcy wobec Usługobiorcy z tytułu kary umownej o charakterze gwarancyjnym za nienależyte wykonanie zobowiązania, wysokości, której stanowić będzie równowartość opłaty abonamentowej za niewykorzystany okres, przez który Usługa przy należytym wykonywaniu przez Usługobiorcę jego zobowiązania byłaby przez Usługodawcę wykonywana.

III Ochrona danych osobowych.

 • Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu w celach służących świadczeniu przez Usługodawcę Usług, informowaniu o zmianach i nowościach oraz wystawianiu dowodów księgowych.
 • Usługobiorca zachowuje prawo do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych.
 • Serwer, na którym jest umieszczona RecepcjaOnLine.com jest zabezpieczony certyfikatem bezpieczeństwa SSL.
 • Za bezpieczeństwo serwera odpowiada Usługodawca oraz firma hostingowa dostarczająca nam serwer.
 • Usługodawca gwarantuję ze swej strony pełną ochrone danych osobowych umieszczanych na serwerze.
 • Pamiętaj, że nawet największe starania jakie poczyniliśmy by zabezpieczyc nasz serwer i program przed wyciekiem danych mogą zostac zniweczone przez nieumyslne korzystanie z recepcji.
 • Ustawa o ochronie danych osobowych zobowiązuje również osoby korzystające z "recepcji", do ochrony danych swoich klientów.
 • Kilka zasada bezpieczeństwa w pracy z RecepcjaOnLine.com:
  • staraj się aby Twoje hasło było bezpieczne i trudne do złamania
  • nie podawaj swojego hasła osobom trzecim
  • w miare możliwości staraj się unikac korzystania z RecepcjaOnLine.com w miejscach publicznych typu kawiarenki komputerowe
  • nigdy nie zapamiętuj danych do logowania na obcych komputerach
  • ustal oddzielne hasła i poziomy dostępu dla pracowników według uznania
  • zawsze wyloguj się po skończonej pracy

IV Świadczenie Usług.

 • Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług, za które Usługobiorca uiścił opłatę abonamentową i o ile nie doszło do naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu skutkujących rozwiązanie umowy.
 • W przypadku konieczności czasowego ograniczenia dostępu do Usługi Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania o tym Usługobiorcę z odpowiednim wyprzedzeniem.
 • Opłata abonamentowa za Usługę jest wyłącznie wynagrodzeniem za jej użytkowanie. Nie obejmuje natomiast kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do Usługi, opłat telekomunikacyjnych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z Usługi, zakupu własnej domeny lub konfiguracji systemu komputerowego.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu transmisji danych, jeśli nie jest inicjatorem transmisji, nie wybiera odbiorcy danych oraz nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.
  Wyłączenie odpowiedzialności obejmuje także automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie transmitowanych danych, jeżeli działanie to ma wyłącznie na celu przeprowadzenie transmisji, a dane nie są przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla zrealizowanie transmisji.
 • Usługobiorca korzysta ze wszystkich danych, informacji lub oprogramowania uzyskanych przy wykorzystaniu Usługi wyłącznie na swoje własne ryzyko.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych autoryzacyjnych do zarządzania Usługą Usługodawcy lub ich użycie przez nieuprawnioną osobę.
 • Z chwilą otrzymania dowodu wpłaty abonamentu Usługodawca wystawia fakturę VAT z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty.
 • Wniesienie opłaty abonamentowej uniezależnia Usługobiorcę od zmian stawek, tzn. że zmiany warunków płatności nie dotyczą danej Usługi Usługobiorcy do końca trwania opłaconego okresu abonamentowego.
 • Kwota abonamentowa jest niepodzielna, tzn. że:
  • nie można wnieść opłaty za okres krótszy niedługość okresu abonamentowego dla Usługi.
  • rezygnacja z Usługi przed upływem ważności abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty abonamentu.
 • Zmiana typu Usługi Usługodawcy w trakcie trwania okresu abonamentowego:
  • na tańszą - nie niesie za sobą wydłużenia opłaconego okresu abonamentowego.
  • na droższą - spowoduje proporcjonalne przeliczenie ważności Usługi według parametrów Usługi droższej.

V Odpowiedzialność Usługodawcy i reklamacje.

 • Usługodawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Usługobiorcy przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest następstwem okoliczności za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 • W wypadku zawinionego niedostarczania Usługi przez okres trwający ponad 24h Usługodawca przedłuży okres abonamentowy o miesiąc za każde rozpoczęte 24h przerwy ponad okres 1 doby.
 • Odpowiedzialność Usługodawcy nie obejmuje utraconych przez Usługobiorcę korzyści.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  • nieprawidłowego użytkowania Usług,
  • naruszenia postanowień regulaminu przez Usługobiorcę,
  • siły wyższej,
  • awarii oprogramowania i sprzętu Usługodawców telekomunikacyjnych, komórkowych itp., na które Usługodawca nie ma wpływu i którym nie mógł zapowiedz,
  • podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji w formularzu.
 • Usługobiorca może dochodzić swoich roszczeń wobec Usługodawcy na drodze sądowej dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.
 • Reklamacja składana w związki z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi powinna być sporządzona na piśmie, wskazywać przedmiot reklamacji i okoliczności uzasadniające reklamację w sposób umożliwiający identyfikację Usługobiorcy i Usługę. Reklamację przesyła się na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie
 • Termin do rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni od jej doręczenia. Odpowiedz wskazującą rozstrzygnięcie i jego uzasadnienie przysyła się niezwłocznie na adres reklamującego.

VI Postanowienia końcowe

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Usługodawcy.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja zastosowania przepisy kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw
Program Obsługi Klientów kontakt oraz pomoc: tel. 0 668 043 283, gg 3656305, skype eballdw, e-mail admin@recepcjaonline.com
projekt i wykonanie eball
Gazeta Biłgorajska